Đừng cam kết bạn cuối cùng vẫn đặt cược cho đến khi bạn thực sự hoàn toàn cân nhắc và nghiên cứu tất cả các lựa chọn.

%d bloggers like this: