Có, nhưng nếu bạn không đủ tuổi hợp pháp, bạn không thể tạo tài khoản khách hàng.

%d bloggers like this: